TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen

täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä
10.3.2017

 

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK), Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.
Osoite
TAMK: Kuntokatu 3, 33520 Tampere

Vaihde: (03) 245 2111

TAMKin rekisteriasioista vastaava henkilö
Susanna Maunula, etunimi.sukunimi@tamk.fi 050-3732954
2

Yhteyshenkilö

uraseurantakyselyä koskevissa rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi
Liisa Marttila
Osoite
TAMK, Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
liisa.marttila@tamk.fi
3

Rekisterin nimi

Uraseurantakyselyn rekisteri Suomen ammattikorkeakouluissa korkeakoulututkinnon suorittaneille.
4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

 

 

 

 

 

 

Uraseurantakyselyjen tarkoituksena on seurata ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työuran vaiheita ja työmarkkinatilannetta sekä hyödyntää seurannassa saatua tietoa korkeakoulutettujen työuran alkua valottavissa tutkimuksissa, koulutuksen kehittämisessä ja opintojen ohjauksessa. Lisäksi uraseurantakyselyjen pohjalta tarjotaan tietoa hakuvaiheessa oleville, opiskelijoille ja valmistuneille omien opintojen ja uran suunnitteluun. Uraseurantakyselyssä näitä tietoja tuotetaan ja käytetään ilman vastaajien yksilöintitietoja ammattikorkeakoulukohtaisesti, korkeakoulujen välisessä yhteistyössä, yhteistyökumppanien kanssa sekä yleisesti tutkimuskäytössä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kautta.

Rekisteriä ylläpitää rekisterinpitäjien toimeksiannosta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. CSC vastaa rekisteriin tallennettavien henkilötietojen poiminnasta sekä tarvittavien yhteystietojen hankkimisesta. Muodostetun rekisterin käyttöoikeus on rekisterinpitäjillä.

Rekisterin ylläpidossa ja kerättyjen tietojen käytössä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999) 10 § ja 24 § sekä Suomen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) yleisiä ohjeita.

 

5

Rekisterin

tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan uraseurantakyselyn kohderyhmän (vastaajajoukon) yksilöinti- ja taustatiedot: ammattikorkeakoulu, valmistumisvuosi, opiskelijatunnus, sukupuoli, ikä valmistuessa, kansalaisuus, äidinkieli, koulutusala, tutkinnon taso, tutkinnon nimi ja laajuus, valintavuosi, asuinkunta, valmistumisajankohta, opiskelupaikkakunta, läsnäolokuukaudet, sukunimi, etunimet, koulutustyyppi, postiosoite ja -numero, valtio, mahdollinen kuolinpäivä ja kotikunta.

Uraseurantakyselyyn vastanneiden osalta ko. tiedot täydennetään heidän antamillaan tiedoilla koskien työelämään sijoittumista, työllistymisen laatuun liittyviä tekijöitä ja vastaajan tyytyväisyyttä opintoihin uran ja työelämän näkökulmasta.

Vastaajan yksilöivää tietoa (mm. opiskelijatunnus, nimi ja osoitetiedot) käytetään ainoastaan kyselyn lähettämisen yhteydessä sekä em. taustatietoihin yhdistämiseen.

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Vastaajajoukon tausta- ja yksilötiedot poimitaan keskitetysti valtakunnallisesta VIRTA-opintotietopalvelusta sekä täydentävin osin ammattikorkeakoulujen opiskelijatietojärjestelmistä. Yhteystiedot hankitaan Väestötietojärjestelmästä sekä Fonectalta. Vastaustiedot saadaan sähköiseen kyselyyn vastanneiden vastauksista.

 

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot säilytetään ammattikorkeakoulujen ja Otuksen suojatuilla verkkopalvelimilla sekä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n työkoneilla datan käsittelyn ajan suljetuissa tiloissa. Aineiston käsittelystä vastaavilla henkilöillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, joilla palvelimelle pääsee kirjautumaan. Tunnukset ovat voimassa työsuhteen ajan.

Vastaajan yksilöivää tietoa säilytetään rekisterissä tietojen yhdistämiseen saakka, jonka jälkeen tieto tuhotaan.

10

Tarkastus-

oikeus

Tietoja käytetään yksinomaan tieteellista tutkimusta tai tilastointia varten, joten henkilötietolain 27 §:n 1 mom 3 kohdan mukaan tarkastusoikeutta ei ole.
11

Oikeus vaatia

tiedon

korjaamista

 

12

Muut henkilö-

tietojen käsit-

telyyn liitty-

vät oikeudet

 

 

Rekisterinpitäjät (kohta 1a) ovat tilanneet rekisterin tietoteknisen toteutuksen CSC – Tieteen Tietotekniikan keskus Oy:ltä. CSC käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja ohjeiden mukaisesti ja tuhoaa tiedot osaltaan toimeksiannon päätyttyä.