Yliopistoissa on yhä suurempi tarve ajantasaiselle tiedolle valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Korkeakoulutettujen työllisyystilanne, työelämän rakenteelliset muutokset ja koulutuspoliittiset uudistukset asettavat runsaasti vaatimuksia ajantasaiselle työelämätiedolle.

LATUA uudistaa uraseurantaa kolmella tavalla

1. Seurantojen sisällöt ja toteutustavat

pylväätLATUA-hankkeen työ alkaa tiedontarpeiden kartoittamisella. Käyttäjien tiedontarpeiden pohjalta uraseurantojen

 • toteutustapoja päivitetään
 • sisältöjä uudistetaan.

Uraseurantojen roolia tarkastellaan myös suhteessa muuhun työelämätietoon.

2. Tiedon käsittelyn ja raportoinnin tekniset ratkaisut

Uraseurantatietoa kerää tällä hetkellä 12 yliopistoa. LATUA-hankkeen tavoitteena on keventää ja nopeuttaa kyselyn käytännön toteutusta. Muita kehittämiskohteita ovat muun muassa alumnien parempi tavoittaminen ja vastausprosenttien kasvattaminen. Teknisten ratkaisujen avulla helpotetaan uraseurantatiedon

 • keräämistä
 • käsittelyä
 • varastointia
 • hyödyntämistä.

Samalla vapautetaan resursseja tiedon analysointiin, tulkintaan ja hyödyntämiseen.

3. Aineiston tunnettuuden ja käytön lisääminen

Uraseurannassa kerätty tieto korkeakoulutettujen laadullisesta työllistymisestä on yliopistojen käytössä, mutta tietojen järjestelmällinen hyödyntäminen on ollut melko vähäistä. Hankkeessa luodaan malleja, joiden avulla uraseurantatietoa voidaan hyödyntää systemaattisesti

 • yliopisto-opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä
 • opiskelijoiden ohjauksessa
 • yliopistojen toiminnanohjauksessa.

LATUA-hankkeen tavoitteena on

 • tuottaa tietoa laadullisesta työllistymisestä sekä yliopistokoulutuksen vastaamisesta työelämän osaamisvaatimuksiin (erit. generalistialat)
 • luoda vakiintunut ja valtakunnallisesti kattava tietopohja työelämätiedosta, jota hyödynnetään systemaattisesti koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä opetuksessa ja ohjauksessa
 • kehittää uraseurantakyselyjä vastaamaan sisällöllisesti ja teknisesti monipuolisiin työelämää koskeviin tiedontarpeisiin ja
 • tukea kestäviä koulutusvalintoja ja elinikäistä ohjausta tuottamalla tietoa koulutuksen tuomista´mahdollisuuksista työmarkkinoilla.

Hankkeen toteutus ja rahoitus
Ota yhteyttä

Tilaa LATUA-uutiskirje
Saat tietoa akateemisten uraseurannan uudistuksesta. Uutiskirje lähetetään tilaajalle noin 3 kertaa vuodessa.